Ziua 44 – Cunoaşterea lui Isus

Spread the love

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!

Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu”. (Ioan 17:3)

”Domnul Hristos a venit să arate lumii pe Dumnezeu, ca un Dumnezeu al iubirii, plin de milă, de iubire și împreună simțire. Întunericul dens cu care Satana s-a străduit să înconjoare tronul Dumnezeirii a fost risipit de către Răscumpărătorul lumii, și Tatăl S-a făcut din nou cunoscut oamenilor ca lumină a vieții.” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 5, 738)

Întrebări de meditat

  • Viața veșnică nu înseamnă doar să trăiești mereu, ci viața veșnică este creșterea continuă a relației tale de dragoste cu Dumnezeu.
  • Cunoști mai ales fapte despre Isus sau Îl cunoști personal ca Mântuitor și prieten al tău?
  • De ce să nu începi veșnicia astăzi, rugându-L pe Isus să ți Se descopere pe Sine la un nivel mai profund, în timp ce petreci timp în rugăciune, Biblie și împărtășind iubirea și adevărul Său cu ceilalți?

Motive de rugăciune – Sabat, 9 mai 2020

MOTIVE DE LAUDĂ:

  • Thierry T.: ”Împărtășesc cele ’100 de zile de rugăciune’ cu 90 de prieteni. De asemenea, am putut să împărtășesc cartea ”Tragedia veacurilor” la multe persoane din agenda telefonică. Un prieten neadventist mi-a cerut să studiez cu el profețiile din  Daniel și Apocalipsa.”
  • Gloria D.: „Dumnezeu ne-a binecuvântat să putem derula programul nostru de distribuție a alimentelor, în ciuda acestei pandemii.”

CERERI:

  • Rugați-vă pentru membrii din întreaga lume care încep sau conduc centre de influență Speranță pentru Viață.
  • Rugați-vă pentru persoanele din insulele Fiji și Vanuatu care au fost afectate de cel mai recent ciclon.
  • Rugați-vă pentru instituțiile noastre de învățământ din întreaga lume. Rugați-vă să fie capabili să găsească modalități de a oferi educație creștină prin cursuri online și alte metode. Rugați-vă ca acestea să poată continua să fie o influență spirituală pozitivă pentru elevi și să poată rămâne stabile financiar.

Pentru aprofundare – Sugestii pentru studiu suplimentar în această săptămână:

  • Ellen White, Divina Vindecare, capitolul 16, ”Rugăciunea pentru cei bolnavi”
  • Ron Clouzet, Adventism’s Greatest Need: The Outpouring of the Holy Spirit

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Când Mântuitorul aduce pace în sufletul cuiva, inima lui va fi într-o armonie desăvârșită cu Cuvântul lui Dumnezeu, deoarece Duhul și Cuvântul sunt în armonie. Domnul își onorează Cuvântul în toate legăturile Sale cu oamenii. Cuvântul Său este voința Sa, vocea Sa, descoperită oamenilor, iar în afara Cuvântului Său, El nu are nici o voință nouă sau un adevăr nou de descoperit pentru copiii Săi. Dacă aveți o experiență minunată, care nu este în armonie cu îndrumările explicite ale Cuvântului lui Dumnezeu, puteți să vă îndoiți de ea pe bună dreptate, deoarece originea ei nu este din cer. Pacea lui Hristos vine prin cunoașterea lui Isus pe care Îl descoperă Biblia.” (E. G. White – Credinţa şi faptele, pag. 88)

„“Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” O, Îl cunoaștem noi oare pe Dumnezeu așa cum ar trebui? Ce mângâiere, ce bucurie am avea dacă am învăța zi de zi lecțiile pe care El dorește să le învățăm! Noi trebuie să Îl cunoaștem din experiență personală. Va fi de mare folos pentru noi să petrecem mai mult timp în rugăciune tainică, personală, cunoscându-L pe Tatăl nostru ceresc. Așa slabi cum suntem, putem veni la El să-I cerem să ne ajute să înțelegem ce dorește El să facă pentru noi, pentru a ne despărți de tot ce nu corespunde caracterului Său.” (E. G. White – Lucrarea misionară medicală, pag. 102)

„O cunoaștere a lui Dumnezeu este temelia oricărei educații adevărate, oricărei slujiri adevărate. Aceasta este singura apărare reală împotriva ispitei. Numai ea ne poate face asemenea lui Dumnezeu în caracter.
Aceasta este cunoașterea de care au nevoie toți aceia care lucrează pentru ridicarea semenilor lor. Transformarea caracterului, puritatea vieții, eficiența slujirii, îmbrățișarea principiilor corecte, toate depind de o cunoaștere exactă a lui Dumnezeu. Această cunoaștere este pregătirea esențială atât pentru viața aceasta, cât și pentru viața viitoare.” (E. G. White – Divina vindecare, pag. 409)

„Cunoașterea lui Dumnezeu și a lui Isus Hristos exprimată în caracter reprezintă o înălțare la un nivel aflat mai presus de orice altceva care se bucură de cinste, pe pământ sau în cer. Aceasta este cu adevărat cea mai înaltă educație. Este cheia care deschide porțile orașului ceresc. Aceasta este cunoașterea pe care Dumnezeu intenționează ca toți cei ce se îmbracă în Hristos s-o aibă.” (E. G. White – Divina vindecare, pag. 457)

„Nevoia unei reînvieri a studiului biblic — Pretutindeni în lume este nevoie de o reînviere a studiului biblic. Este necesar să se atragă atenția nu asupra declarațiilor oamenilor, ci asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă s-ar face așa, ar fi realizată o mare lucrare. Când a declarat că niciunul dintre cuvintele Sale nu se va întoarce la El fără rod, Dumnezeu a vorbit cu toată seriozitatea. Evanghelia trebuie să fie propovăduită la toate popoarele. Biblia trebuie să le fie explicată oamenilor. Cunoașterea lui Dumnezeu este educația cea mai înaltă, iar ea va umple pământul cu adevărul ei minunat, așa cum apele umplu marea.” (E. G. White – Evanghelizare, pag. 456)

„Dându-ne Cuvântul Său, Dumnezeu ne-a făcut posesori ai tuturor adevărurilor esențiale pentru mântuirea noastră. Mii de oameni au scos apă din aceste fântâni ale vieții și cu toate acestea apa din ele n-a scăzut. Mii au fost aceia care au pus pe Domnul înaintea lor și privind la El au fost schimbați după chipul Său. Spiritul lor ardea în ei atunci când vorbeau despre caracterul Său, mărturisind ce înseamnă Hristos pentru ei și ce sunt ei pentru Domnul Hristos. Dar acești cercetători n-au epuizat aceste teme mari și sfinte. Încă multe alte mii se pot angaja la lucrarea de cercetare și descoperire a tainelor mântuirii. Atunci când ne ocupăm de viața Domnului Hristos și de caracterul lucrării Sale, raze de lumină vor străluci și mai puternic la fiecare încercare de descoperire a adevărului. Fiecare nouă cercetare va aduce la lumină ceva mult mai interesant decât a fost descoperit până atunci. Subiectul acesta este inepuizabil. Studiul întrupării Domnului Hristos, jertfa Sa ispășitoare și lucrarea Sa de mijlocire, va ocupa la nesfârșit mintea cercetătorului zelos, și privind spre cer cu nenumărații lui ani va exclama: “Mare este taina evlaviei.”” (E. G. White – Parabolele Domnului Hristos, pag. 133)

„Cunoașterea lui Dumnezeu, așa cum este descoperită în Hristos, este cunoștința pe care trebuie să o avem noi, toți cei care suntem mântuiți. Aceasta este cunoștința ce lucrează schimbarea caracterului. Primită, această cunoștință va renaște sufletul după chipul lui Dumnezeu. Ea va împărtăși întregii făpturi o putere spirituală divină.” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 8, pag. 289)

„Cunoașterea lui Dumnezeu, descoperită în Cuvântul Său, este cunoștința ce trebuie dată copiilor noștri. De la primele licăriri ale judecății, ei trebuie familiarizați cu numele și viața lui Isus. Prima învățătură ce trebuie să le fie dată să fie că Dumnezeu este Tatăl lor. Prima lor deprindere trebuie să-i învețe să asculte din iubire. Cu respect și cu blândețe, să le fie citit și repetat Cuvântul lui Dumnezeu în părticele potrivite înțelegerii lor, adaptate trezirii interesului lor. Mai presus de toate, faceți-i să învețe despre iubirea Sa, descoperită în Hristos, și marea ei învățătură.” (E. G. White – Mărturii pentru comunitate, vol. 8, pag. 320)

„În însușirea înțelepciunii babilonienilor, Daniel și tovarășii lui erau mult mai înzestrați decât colegii lor cercetători; dar ei nu-ș însușeau învățătura la întâmplare. Ei și-au însușit cunoștințele prin folosirea cu credincioșie a puterilor lor sub călăuzirea Duhului Sfânt. S-au așezat în legătură cu Izvorul oricărei înțelepciuni, făcând din cunoașterea de Dumnezeu temelia educației lor. În credință se rugau pentru înțelepciune și puneau în practică rugăciunile. Se așezau în situația în care Dumnezeu îi putea binecuvânta. Evitau tot ceea ce le putea slăbi puterile și foloseau orice ocazie pentru a deveni cunoscători în toate domeniile de învățătură. Ei au urmat legile vieții, care le puteau oferi cu siguranță putere intelectuală. Au căutat să-și însușească cunoștințe cu un singur scop — să poată onora pe Dumnezeu. Ei și-au dat seama că pentru a sta ca reprezentanți ai religiei adevărate în mijlocul religiilor false ale păgânismului, trebuie să aibă minte clară și să-și desăvârșească un caracter creștin. Și Dumnezeu Însuși le era Învățător. Rugându-se continuu, studiind cu conștiinciozitate, păstrând legătura cu Cel Nevăzut, umblau cu Dumnezeu, așa cum făcuse Enoh.” (E. G. White – Profeţi şi regi, pag. 486)

„Satana va lucra în modul cel mai subtil pentru a prezenta invenții omenești îmbrăcate în veșminte îngerești. Totuși lumina care vine din Cuvânt strălucește în mijlocul întunericului moral, iar manifestările miraculoase nu vor fi niciodată mai presus de Biblie. Adevărul trebuie să fie cercetat, el trebuie să fie căutat ca o comoară ascunsă. Iluminările miraculoase nu vor fi date în afara Cuvântului, și nici nu vor lua locul Cuvântului. Prindeți-vă de Cuvânt, primiți Cuvântul scris, care îi va face pe oameni să fie înțelepți în vederea mântuirii. Aceasta este semnificația cuvintelor lui Hristos cu privire la faptul de a mânca trupul Său și de a bea sângele Său. Iar El spune: „Și viața veșnică [49] este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17,3).” (E. G. White – Solii alese, vol. 2, pag. 26)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.