Ziua 35 – Rugaţi-vă pentru harul Său

Spread the love

Şi El mi-a zis: „Harul Meu îţi este de ajuns, căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită”. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.  De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci, când sunt slab, atunci sunt tare. (2 Corinteni 12: 9-10).

”Dumnezeu va face lucruri mari pentru aceia care se încred în El. Cauza pentru care poporul Lui nu are o putere mai mare este faptul că se încrede prea mult în propria înțelepciune și nu-I dă prilej Domnului să-Și desfășoare puterea în favoarea lui. Dumnezeu îi va ajuta în orice nevoie pe copiii Săi credincioși, dacă aceștia își vor pune deplina încredere în El și-L vor asculta cu credincioșie.” (E. G. White – Patriarhi și profeți, p. 493

Întrebări de meditat:

În timp ce meditezi la Evrei 4:12, cum vezi Cuvântul lui Dumnezeu străpungându-ți inima?

Te-ai simțit condamnat de ceva ce ai citit recent în Cuvântul lui Dumnezeu?

Ai acționat după convingerea ta sau ai dat deoparte îndemnurile Duhului Sfânt?

Împărtășește-ți gândurile cu cineva. Apoi rugați-vă ca noi, ca popor, nu doar să auzim și să iubim Cuvântul, ci și să și căutăm să trăim conform Cuvântului.

Motive de rugăciune –  Joi, 30 aprilie  2020

MOTIVE DE LAUDĂ:  

Lăudăm pe Domnul pentru numeroasele videoclipuri, predici, seminarii de sănătate și alte resurse care au fost împărtășite de poporul lui Dumnezeu în ultimele câteva săptămâni. Aceste resurse frumoase și inspirate de Duhul Sfânt binecuvântează literalmente mii de oameni. În mijlocul crizei, oamenii lui Dumnezeu strălucesc pentru slava Lui.

CERERI:

  • Rugați-vă ca Dumnezeu să onoreze făgăduința din Psalmii 91:7, „o mie să cadă alături de tine… dar de tine nu se va apropia.”
  • Rugați-vă pentru departamentul adventist de capelani, deoarece ei lucrează pentru a-i mângâia și ridica pe cei care se luptă și sunt în nevoie.
  • Rugați-vă pentru cei din Orientul Mijlociu și Asia care sunt persecutați pentru credința lor. Rugați-vă să rămână puternici și să arate persecutorilor lor, dragostea lui Isus.
  • Continuați să vă rugați pentru noile planuri organizate pentru sesiunea reprogramată a Conferinței Generale, care va avea loc pe 20-25 mai 2021, în Indianapolis. Rugați-vă ca sesiunea să cuprindă planuri spirituale, axate pe misiune și ca Duhul Sfânt să fie în control deplin.
  • Rugați-vă cu stăruință pentru ca Ploaia Târzie să se reverse asupra bisericii, pentru ca solia mântuirii să meargă în colțurile îndepărtate ale pământului și Isus să poată reveni.

Sursa: https://www.redesteptaresireforma.ro

Traducere: Adina Păltineanu

Materiale pentru studiu suplimentar:

„Când ne rugăm pentru cei bolnavi, noi trebuie să ne rugăm ca, dacă este voia iui Dumnezeu, ei să fie însănătoșiți; iar dacă nu este voia Lui aceasta, atunci El să le dea harul Său spre mângâiere, prezența Sa pentru a-i susține în suferințele lor.” (E. G. White – Sfaturi pentru sănătate, pag. 376)

„Dacă îngăduim treburilor care nu contenesc să ne asalteze, să ne îndepărteze de ținta noastră de a căuta pe Domnul în fiecare zi, vom face cele mai mari greșeli, vom suferi pierderi, căci Domnul nu este cu noi; noi am închis ușa și El nu poate avea acces la sufletele noastre. Însă dacă ne rugăm chiar când mâinile noastre sunt ocupate, urechea Mântuitorului este deschisă ca să ne asculte cererile. Dacă suntem hotărâți să nu ne despărțim de Sursa tăriei noastre, Domnul Isus va fi la fel de hotărât să fie la dreapta noastră, ca să ne ajute să nu fim dați de rușine în fața vrăjmașilor noștri. Harul lui Hristos poate face pentru noi ceea ce toate eforturile noastre nu pot face. Cei care se tem de Dumnezeu și 11 iubesc pot fi înconjurați de o mulțime de griji și totuși ei nu vor fi șovăielnici pe cale și nici nu vor croi cărări strâmbe cu picioarele lor. Dumnezeu vă poartă de grijă în locul unde este datoria voastră să fiți. Asigurați-vă, cât mai des cu putință, că vă duceți în locul unde obișnuiți să vă rugați, Mântuitorul spune: “Totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici” (Apocalipsa 3, 4). Aceste suflete au biruit prin sângele Mielului și cuvântul mărturiei lor. În mijlocul stricăciunii morale care domină pretutindeni, ei își păstrează integritatea. Și de ce? Ei au fost părtași de natură divină și au scăpat de stricăciunea care este în lume prin poftă. Ei au devenit bogați în credință, moștenitori ai unei moșteniri de valoare mai mare decât aurul din Ofir. Doar o viață de continuă dependență de Dumnezeu este o viață de sfințenie. (Health, Philanthropic, and Medical Missionary Work, 13-16(1890)” (E. G. White – Sfaturi pentru sănătate, pag. 424)

„Vor veni timpuri când biserica va fi mișcată de puterea divină, iar rezultatul va fi o activitate stăruitoare, deoarece puterea vie a Duhului Sfânt îi va inspira pe membri să meargă și să aducă suflete la Hristos. Totuși, când se va manifesta această activitate, lucrătorii cei mai zeloși vor fi în siguranță, numai dacă vor depinde de Dumnezeu, printr-o rugăciune continuă și stăruitoare. Ei vor trebui să înalțe rugăciuni fierbinți ca, prin harul lui Hristos, să poată fi salvați de a deveni mândri de lucrarea lor sau de a face din activitatea lor un mijloc de mântuire. Ei trebuie să privească la Domnul Isus fără încetare, ca să poată înțelege că puterea Sa este cea care îndeplinește lucrarea și, în felul acesta, să fie în stare să-I atribuie lui Dumnezeu toată slava. Vom fi chemați să facem eforturile cele mai hotărâte pentru a extinde lucrarea lui Dumnezeu, iar rugăciunea înălțată spre Tatăl nostru ceresc va fi absolut esențială. Va fi necesar să ne rugăm în cămăruță, în familie și în biserică.” (E. G. White – Sfaturi pentru o slujire creştină eficientă, pag. 98)

„Domnul Hristos amestecă neprihănirea Sa cu mărturisirea păcătosului care se pocăiește și crede, așa încât rugăciunea omului căzut să se poată înălța înaintea Tatălui ca o tămâie plăcut mirositoare, iar harul lui Dumnezeu să-i poată fi dat sufletului încrezător. Domnul Isus îi spune sufletului care se pocăiește și tremură: „Să caute ocrotirea Mea, să facă pace cu Mine, da, să facă pace cu Mine” (Isaia 27,5, în versiunea KJ). „Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi [330] roșii ca purpura, se vor face ca lâna” (Isaia 1,18). Vreți să-L lăsați să Se judece cu voi? Vreți să-I încredințați paza sufletului vostru, ca unui Creator credincios? Prin urmare, veniți să trăim în lumina feței Sale și să ne rugăm, așa cum s-a rugat David: „Curăță-mă cu isop și voi fi curat; spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada” (Psalmii 51,7). Aplicați inimii voastre sângele Său prin credință, pentru că numai El vă poate face mai albi ca zăpada. Dar voi spuneți: „Această renunțare la toți idolii mei îmi va frânge inima.” Această renunțare la totul pentru Dumnezeu este reprezentată prin căderea noastră pe Stâncă și zdrobire. Așadar, renunțați la totul pentru El, pentru că, dacă nu sunteți zdrobiți, sunteți lipsiți de valoare!” (E. G. White – Solii alese, vol. 1, pag. 98)

„Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său. Aici noi avem în modul cel mai clar descoperirea caracterului Său, a modului în care Se ocupă de oameni și marea lucrare de mântuire. Aici ne este înfățișată istoria patriarhilor și a profeților cum și a altor bărbați sfinți din vechime. Aceștia erau oameni “supuși acelorași slăbiciuni ca și noi”. (Iacov 5, 17.) În Cuvântul Său vedem cum ei se luptau cu descurajările, asemenea nouă, și totuși cum au prins iarăși curaj și au ajuns biruitori prin harul lui Dumnezeu. Văzând toate acestea, suntem încurajați în alergarea noastră după neprihănire. Când citim despre minunatele experiențe hărăzite lor, despre lumina, dragostea și binecuvântarea de care s-au bucurat și despre lucrarea pe care au făcut-o prin harul care le-a fost dat, Duhul care i-a inspirat pe ei aprinde și în noi flacăra unei dorințe sfinte de a fi asemenea lor în caracter, de a umbla cu Dumnezeu, asemenea lor.” (E. G. White – Calea către Hristos, pag. 87)

„Întunericul celui rău învăluie pe aceia care neglijează rugăciunea: șoaptele ispititoare ale vrăjmașului îi amăgesc la păcat. Și toate acestea pentru că ei nu folosesc privilegiile rugăciunii pe care Dumnezeu li le-a dat în această rânduială divină. De ce oare fiii și fiicele lui Dumnezeu să fie atât de întârzietori în a se ruga, știind că rugăciunea este cheia în mâna credinței care deschide tezaurul cerului, unde se găsesc depozitate resursele inepuizabile ale Celui Atotputernic? Fără rugăciuni stăruitoare și continuă veghere, noi suntem în primejdia de a deveni din ce în ce mai nepăsători și de a devia de la calea dreaptă. Vrăjmașul mântuirii noastre caută mereu să pună piedici în calea spre tronul milei, pentru ca noi să nu putem obține: prin rugăciuni stăruitoare și credință: harul și puterea de a rezista ispitei.” (E. G. White – Calea către Hristos, pag. 94)

„Acum, pentru că te-ai predat astfel Domnului Hristos, să nu te dai înapoi, să nu te îndepărtezi de El, ci zi de zi să spui: “Eu sunt al lui Hristos; m-am consacrat în totul Lui”. Roagă-L să-ți dea Duhul Său Sfânt și să te păstreze în harul Său. Consacrându-te în totul lui Dumnezeu și crezând în El, vei putea deveni copilul Lui, trăind prin și în El. Apostolul Pavel spune: “Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să și umblați în El”. (Coloseni 2, 6.)” (E. G. White – Calea către Hristos, pag. 98)

„Domnul Hristos a spus: “Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu”. (Ioan 7, 17.) În loc de a pune la îndoială și a critica ceea ce nu înțelegi, ia aminte la lumina care strălucește deja asupra ta și atunci vei primi o mai mare lumină. Prin harul lui Hristos, îndeplinește-ți orice îndatoriri care sunt deja clare înțelegerii tale și vei fi atunci în stare să înțelegi și să îndeplinești pe cele de care te îndoiești acum.” (E. G. White – Calea către Hristos, pag. 111)

„Apostolul Petru îndemna pe frații săi să crească “în harul și cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos”. (2 Petru 3, 18.) Când copiii lui Dumnezeu vor crește în har, vor avea o continuă și clară înțelegere a Cuvântului Său. Ei vor discerne atunci o nouă lumină și o nouă frumusețe a adevărurilor sfinte. Acest lucru a fost valabil în istoria bisericii de-a lungul tuturor veacurilor și va continua să fie astfel până la sfârșit. Căci “cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei”. (Proverbe 4, 18.)” (E. G. White – Calea către Hristos, pag. 112)

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.